دوره و شماره: دوره 2، شماره 34، بهار 1394 
1. اثربخشی مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان دختر

صفحه 1-16

ایمان نظری؛ محمد حسین پور؛ میرصلاح الدین عنایتی


4. بررسی بین تیپ های شخصیتی با هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر

صفحه 57-76

مهدی خان آبادی؛ حدیث سلطانی خورشید؛ علی تیموری آسفیچی