دوره و شماره: دوره 2، شماره 32، پاییز 1393 
1. تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار-خانواده و هوش هیجانی

صفحه 1-13

نجمه خواجه؛ عبد الزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ غلام حسین مکتبی