دوره و شماره: دوره 2، شماره 31، تابستان 1393 
4. نقش استرس شغلی و منبع کنترل کار در رضایت شغلی امدادگران اورژانس

صفحه 53-66

علی اصغر محمدی؛ محمد نقی فراهانی؛ جعفر حسنی؛ عباس سامی