دوره و شماره: دوره 1، شماره 30، بهار 1393 
3. رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان

صفحه 35-49

مرضیه مشعل پور؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


7. بررسی ساده و چندگانه ابعاد سرمایه روان شناختی با تلاش و عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 93-112

محمد حسین محبی نورالدین وند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ حسن پاشا شریفی