دوره و شماره: دوره 1، شماره 28، پاییز 1392 
1. رابطه ترد و پذیرش مادر با ویژگی های شخصیتی در دانشجویان

صفحه 1-15

راضیه صادقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ نسرین ارشدی


7. مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکا آمدی شغلی در کارکنان زن و مرد

صفحه 79-91

فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ پرویز عسگری