دوره و شماره: دوره 4، شماره 40، زمستان 1395 
1. کارآمدی آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسلامی بر ارتقاء هوش عاطفی در دانشجویان

صفحه 1-16

محمد خالدیان؛ فرزانه امینی فر؛ فائزه پورقربان گورابی؛ مهران رشیدی


3. رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانشجویان

صفحه 31-46

محسن گل محمدیان؛ مسعود برومند نسب؛ علیرضا رشیدی؛ آراس رسولی


4. تاثیر زوج درمانی شناختی بر کفیت زندگی و سازگاری اجتماعی پرستاران شهر ورامین و همسران آنها

صفحه 47-85

فاطمه هویدا؛ قاسمعلی خوشنود؛ سحر امین الشریعه؛ حسین چنارانی؛ خدیجه حاتمی پور


8. نقش سرمایه روان شناختی در تعلل ورزی دانشجویان

صفحه 99-107

آذین ظنی پور؛ زیبا سلطانی؛ میثم همدمی؛ مصطفی زارعتی؛ رضا قاسمی جوبنه