دوره و شماره: دوره 1، شماره 29، زمستان 1392 
3. اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر

صفحه 33-43

بهنام کرمی راد؛ یدالله زرگر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند