دوره و شماره: دوره 1، شماره 27، تابستان 1392 
3. رابطه افسردگی و استرس با کیفیت زندگی بیماران آلزایمر

صفحه 43-54

مریم مهری آدریانی؛ نسترن مجدی نسب؛ ناصر شرف الدین زاده